Geen passende producten gevonden.
Wereldwijde huurovereenkomst Iridium satelliettelefoon
Deze overeenkomst is gesloten tussen 1369834 Alberta Ltd o/a Canada Satellite van 215 4th Street NE, Calgary, Alberta, Canada, T2E 3S2
en
________________________________ (hierna te noemen de huurder) van
_____________________________ Stad___________________Prov_____
Huur omvat:
serienummer SIM-nummer
Iridium 9555 satelliettelefoon


Huurduur:


Meegeleverde accessoires:

- Draagkoffer
- Snelstartgids

Huurgegevens:

- GRATIS inkomende oproepen*
- GRATIS inkomende tekst
- Extra zendtijd @ $ 1,29/min (Canada/Alaska), $ 1,69 wereldwijd
*Inkomende oproepen worden gefactureerd aan de beller tegen standaard satelliettarieven voor lange afstanden.

Huurvoorwaarden

1) Inleiding - Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen Canada Satellite en de Huurder en vormen de basis van de levering van Diensten door Canada Satellite.
2) Definities - In deze contractvoorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis:
(a) "Canada Satellite" betekent 1369834 Alberta Ltd. o/a Canada Satellite, een onderneming uit Alberta, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 215 4th Street NE, Calgary, Alberta, Canada, T2E 3S2.
(b) "Huurder" is elk bedrijf, samenwerkingsverband, praktijk of persoon die direct of indirect diensten koopt via Canada Satellite, zoals aangegeven op de voorzijde van dit document.
(c) "Contract" betekent dit Contract.
(d) "Diensten" betekent de Dienst die wordt vermeld in Sectie 1 van dit Contract.
(e) "Factuur" betekent de verkoopfactuur zoals uitgegeven door Canada Satellite.
(f) "In gebreke blijven" betekent het verzuim van de Huurder om enige voorwaarde hieronder materieel uit te voeren of na te leven, welk verzuim niet is verholpen binnen (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving van Canada Satellite.
(g) "Netwerk": het satelliet- en terrestrische systeem dat de dienst levert.
(h) "SIM" betekent een abonnee-identiteitsmodule.
(i) "Initiële Contractduur betekent de eerste periode van een Contract met de Huurder voorafgaand aan eventuele verlengingen.
(j) "Minimumperiode" betekent de initiële contractduur en/of een willekeurige periode, zoals beschreven in artikel 1.
3) Betaling / niet-betaling
3.1) Als vergoeding voor de levering van de Diensten betaalt de Huurder aan Canada Satellite het bedrag vermeld op de factuur, dat maandelijks zal worden gefactureerd, plus eventuele toepasselijke belastingen tegen het geldende tarief. Alle betalingen zijn in Canadese dollars.
3.2) Gegevensbestanden die door de netwerkoperator worden verstrekt, worden beschouwd als afdoend bewijs van gemaakte oproepen en facturering zal op deze gegevens worden gebaseerd.
3.3) Voor klanten die met een creditcard betalen, is het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat Canada Satellite op de hoogte wordt gebracht van eventuele wijzigingen, zodat betalingen worden verwerkt en de rekening wordt onderhouden. Creditcardbetalingen worden binnen 5 dagen na factuurdatum verwerkt.
3.4) Onverminderd alle andere rechten waarover Canada Satellite beschikt, zal, indien een factuur dertig (30) dagen na de vervaldatum onbetaald blijft, het openstaande saldo rente opleveren (voor en na vonnis) tegen een tarief van 3,5% per kalendermaand en het recht van de Huurder op kredietfaciliteiten worden ingetrokken en een volledige betaling van alle openstaande saldi zal worden gedaan. Huurder zal Canada Satellite vrijwaren van alle kosten die zijn gemaakt bij het incasseren en dit vormt een verzuim van dit Contract door de Huurder.
3.5) Alle betalingen die door de Huurder aan Canada Satellite worden gedaan, worden met de volgende prioriteit toegepast:
(I) Late vergoedingen
(II) Achterstallige bedragen
(III) Resterend saldo
3.6) Canada Satellite behoudt zich ook het recht voor om de diensten onmiddellijk op te schorten als de betaling niet is ontvangen in overeenstemming met clausule 3 van deze Algemene voorwaarden.
3.7) Huurder zal Canada Satellite binnen 30 (dertig) dagen na de vervaldatum van de factuur op de hoogte stellen van eventuele betwiste items. Canada Satellite zal het geschil beoordelen en beantwoorden binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van het geschil. Elk geschil dat door Canada Satellite wordt bevestigd, zal onmiddellijk worden gecrediteerd aan de Huurder als deze al is betaald. Daarna zal de Huurder worden onderworpen aan de geschillen-/arbitrageprocedure zoals uiteengezet in clausule 11 van deze Algemene voorwaarden.
4) Maandelijks abonnement en prijzen
4.1) Abonnementen worden in rekening gebracht zoals aangegeven in Sectie 1 van het Contract, ongeacht het gebruik van de Terminal.
4.2) Maandelijkse abonnementskosten blijven van toepassing tijdens schorsing van de SIM-kaart / Terminal.
4.3) Gesprekskosten die niet in sectie 1 van het Contract zijn vermeld, worden in rekening gebracht volgens de standaardtarieven van Canada Satellite, waarvan kopieën op verzoek verkrijgbaar zijn.
5) Omzetbelasting
5.1) Omzetbelasting (GST/HST) wordt in rekening gebracht tegen het geldende tarief.
5.2) Voor GST kunnen de kosten nul zijn als de bestelling wordt geplaatst en verzonden naar buiten Canada.
5.3) Indien omzetbelasting op een later tijdstip verschuldigd wordt, zal Canada Satellite deze kosten doorberekenen aan de Huurder.
6) Ongeoorloofd/frauduleus gebruik
6.1) Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat hij:
(a) De wetten en licentieovereenkomsten van het land waarin ze actief zijn begrijpen en naleven.
(b) Het besturingssysteem beschermen tegen ongeoorloofd, frauduleus of gevaarlijk gebruik.
(c) Canada Satellite onmiddellijk op de hoogte stellen als een eenheid verloren of gestolen is of als zij zich bewust worden van enig frauduleus gebruik, zodat de zendtijddienst kan worden opgeschort. Houd er rekening mee dat de melding schriftelijk moet worden opgevolgd en dat alle gemaakte oproepen, inclusief frauduleuze oproepen en oproepen die zijn afgeleid van het klonen van SIM-kaarten, op welke manier dan ook in rekening zullen worden gebracht, totdat een dergelijke melding is ontvangen en de schorsing van de terminal is bevestigd door de netwerkoperator.
6.2) Canada Satellite behoudt zich het recht voor om alle Diensten aan de Huurder onmiddellijk te beëindigen indien zij van mening zijn dat de Huurder zijn verantwoordelijkheden niet heeft nageleefd zoals beschreven in Artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden.
7) Heractivering, deblokkering en deactivering - In het geval van heractivering, deblokkering of deactivering van een simkaart of terminal kan een toeslag van € 100 in rekening worden gebracht voor elk proces.
8) Duur
8.1) Voor Contracten waarbij betaling vooraf wordt ontvangen, loopt het Contract minimaal voor de vooruitbetaalde periode.
8.2) De initiële duur van het Contract wordt beschreven in Sectie 1 van het Contract.
9) Annulering / Verlenging / Beëindiging
9.1) Nieuwe consument Huurders kunnen het Contract opzeggen tot 7 werkdagen na de ingangsdatum van het Contract. Opzegging dient binnen deze termijn schriftelijk te geschieden. Eventuele kosten die gedurende deze periode worden gemaakt door Huurder aan te sluiten op het Netwerk, worden aan Huurder in rekening gebracht. Let op: in deze omstandigheden maakt verbinding met het netwerk tijdens deze periode uw recht om het contract te annuleren ongeldig.
9.2) Elke consument-Huurder die een overeenkomst op afstand aangaat, kan deze overeenkomst annuleren tot 7 werkdagen na de ingangsdatum van de overeenkomst. Opzegging dient binnen deze termijn schriftelijk te geschieden. Let op: in deze omstandigheden maakt verbinding met het netwerk tijdens deze periode uw recht om het contract te annuleren ongeldig.
9.3) Canada Satellite zal het Contract automatisch verlengen voor een nieuwe termijn die vergelijkbaar is met de duur van het oorspronkelijke contract, tenzij de Huurder schriftelijk op de hoogte stelt van de vereiste beëindiging, met een opzegtermijn van ten minste dertig (30) dagen voor het begin van een verlengingstermijn .
10) Aansprakelijkheid
10.1) Canada Satellite zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat haar werknemers redelijke vaardigheden en zorg gebruiken bij het leveren van de Diensten.
10.2) Elke aansprakelijkheid met betrekking tot claims voortvloeiend uit een contract of anderszins voor verliezen van gevolg- of voorwaardelijke aard, als gevolg van fouten van Canada Satellite, is uitdrukkelijk uitgesloten. Canada Satellite is in geen geval aansprakelijk voor verlies van verwachte winst, verlies als gevolg van het stilleggen van de fabriek, het niet functioneren of verhoogde bedrijfskosten van Goederen of Diensten of andere kosten, uitgaven of verliezen, reëel of nominaal.
10.3) Canada Satellite aanvaardt geen aansprakelijkheid of gevolgschade voor
(a) Elke storing of kwaliteitsvermindering in alle aspecten van de systeemhardware of geleverde Services, noch de satelliet(en) of terrestrische verbindingen die van toepassing zijn.
(b) Alle fouten, fouten of weglatingen van de satellietexploitant, subdistributeurs of enige andere persoon of organisatie die direct of indirect betrokken is bij de levering van de verwachte dienst.
(c) Elk verlies of vertraging in verband met ongeautoriseerd of frauduleus gebruik.
10.4) Elke voorwaarde of garantie die anderszins geïmpliceerd of opgenomen zou kunnen zijn in dit Contract op grond van de wet of het gewoonterecht of anderszins, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
10.5) Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot prestaties voor geschiktheid of doel.
10.6) Alle door Canada Satellite gespecificeerde data voor de levering van Diensten zijn bedoeld als een schatting en de tijd voor levering wordt per kennisgeving gegeven. Als er geen data zijn gespecificeerd, zal de levering binnen een redelijke termijn plaatsvinden.
10.7) Canada Satellite kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies van Diensten als gevolg van de intrekking van exploitatievergunningen door overheidsinstanties of hun weigering om deze te verlengen.
11) Algemeen
11.1) Canada Satellite mag het Contract of een deel ervan overdragen aan een persoon, bedrijf of bedrijf.
11.2) De Huurder zal de voordelen van dit Contract niet toewijzen, overdragen, uitbesteden of op enigerlei wijze overdragen aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Canada Satellite.
11.3) Canada Satellite behoudt zich het recht voor om de tarieven tijdens de contractperiode te wijzigen. Voorafgaande kennisgeving zal worden gegeven. Als de Huurder het niet eens is met deze wijzigingen, kan hij deze overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen om het Contract te beëindigen. Gedurende de periode van dertig (30) dagen tot beëindiging van het Contract zijn de oorspronkelijke kosten van toepassing. Deze mogelijkheid om het Contract in deze omstandigheden te beëindigen is niettegenstaande de voorwaarden in Artikelen 8 en 9 van deze Algemene Voorwaarden.
11.4) Canada Satellite behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden in overeenstemming met eventuele wetswijzigingen of wijzigingen in de Algemene voorwaarden van Netwerk / Service Providers (indien van toepassing).
11.5) Canada Satellite behoudt zich het recht voor om de ID-nummers indien nodig te wijzigen. Wijzigingen worden waar mogelijk vooraf gemeld.
11.6) Beide partijen erkennen en zijn het erover eens dat noch het aangaan van, noch de uitvoering van de Voorwaarden van dit Contract een partnerschap of relatie van vertegenwoordiging tussen de partijen vormt.
11.7) Elke verklaring van afstand door een van de partijen van zijn rechten onder dit contract of van enige schending van dit contract mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige of verdere rechten op schending.
11.8) Canada Satellite behoudt zich het recht voor om de Service op elk moment op te schorten na de ontdekking van een schending van dit Contract.
11.9) Beide partijen bij het contract zullen voldoen aan hun respectievelijke verplichtingen onder de Wet op de gegevensbescherming, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
11.10) Verwijzingen naar personen omvatten rechtspersonen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, partnerschappen en individuen en woorden die het enkelvoud aanduiden, omvatten, tenzij de context anders vereist, het meervoud en vice versa en woorden die elk geslacht aanduiden, omvatten alle geslachten.
11.11) Koppen zijn alleen voor het gemak en hebben geen invloed op de opbouw van het Contract. Geen enkel contract wordt geacht ongeldig te kunnen worden verklaard wegens druk- of schrijffouten.
11.12) Verwijzingen naar een statuut of statutair instrument omvatten elke re-enactment, modificaties, amendementen daarop of vervanging daarvan die op dat moment van kracht zijn.
12) Volledige overeenkomst
12.1) Elke partij erkent dat dit Contract het volledige Contract tussen de partijen bevat en dat zij niet heeft vertrouwd op enige mondelinge of schriftelijke verklaringen van de andere partij of haar werknemers of agenten en dat zij haar eigen onafhankelijk onderzoek heeft ingesteld naar alle zaken die voor haar relevant zijn .
12.2) Dit Contract vervangt elk voorafgaand Contract tussen de partijen, zowel schriftelijk als mondeling, voor het leveren van de Dienst.
13) Geschillen / Arbitrage
13.1) In geval van een geschil over de kwaliteit van de door de Huurder ontvangen Dienst zal de Huurder de Directeur hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De algemeen directeur zal vervolgens alle ontvangen klachten volledig beoordelen en binnen 4 weken na ontvangst een rapport uitbrengen.
13.2) Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het Contract wordt beheerst door de Canadese wet en valt onder de exclusieve jurisdictie van de Canadese rechtbanken.
14) Overmacht - Geen van beide partijen zal dit Contract schenden als er sprake is van een gehele of gedeeltelijke niet-nakoming door haar van haar plichten en verplichtingen als gevolg van oorzaken buiten haar macht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, brand , regerings- of staatshandeling, oorlog, arbeidsconflicten van welke aard dan ook, uitval van fabrieken of machines of onvermogen om materialen of personeel te krijgen.
15) Kennisgevingen - Elke kennisgeving of documentatie die onder dit Contract wordt gegeven, moet schriftelijk zijn en wordt geacht naar behoren te zijn gegeven, achtergelaten bij of verzonden per eerste klas post, aangetekende post, fax of andere elektronische media naar een partij bij zijn handelsonderneming. adres, statutaire zetel of laatst bekende adres van die partij of een ander adres dat de partij van tijd tot tijd kan aangeven door middel van een schriftelijke kennisgeving door de andere partij. Elke kennisgeving per post wordt geacht te zijn afgeleverd 48 uur na verzending. Wanneer een kennisgeving per fax of andere elektronische media wordt gedaan, wordt deze geacht te zijn afgeleverd op het tijdstip dat is vermeld in de verzendingsgegevens van de afzender, indien verzonden vóór 17.00 uur (MST) op een werkdag, maar anders op de volgende werkdag.
16) Scheidbaarheid - Als een bepaling van dit Contract ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden onder een toepasselijke wet, zal een dergelijke bepaling ofwel buiten werking worden gesteld voor zover, of worden vervangen door een dergelijke bewoording, die nodig is om naleving van dergelijke wet te bereiken. De overige bepalingen van dit contract, en de herziene bewoordingen die nodig zijn om naleving van de relevante wetgeving te bereiken, blijven bindend voor de partijen en afdwingbaar alsof een dergelijke herziening niet vereist was.

Sectie 5: Akkoord met de algemene voorwaarden

Ik ga hierbij akkoord met de algemene voorwaarden van deze overeenkomst zoals hierboven vermeld.
_______________________ _________________________ ______________________
Handtekening Naam Datum
Sectie 6: Betalingsinformatie
VISA
MasterCard
naam pashouder
___________________________
Kaartnummer
___________________________
Beveiligingscode
___________________________
Vervaldatum:
___________________________
Handtekening
___________________________

Category Questions

Your Question:
Customer support