We can't find products matching the selection.
Παγκόσμια συμφωνία ενοικίασης δορυφορικού τηλεφώνου Iridium
Αυτή η συμφωνία συνήφθη μεταξύ της 1369834 Alberta Ltd o/a Canada Satellite of 215 4th Street NE, Calgary, Alberta, Canada, T2E 3S2
και
________________________________ (στο εξής γνωστός ως ενοικιαστής) του
_________________________________ Πόλη______Προβ_____
Η ενοικίαση περιλαμβάνει:
Κατα συρροη # SIM #
Iridium 9555 Δορυφορικό τηλέφωνο


Διάρκεια ενοικίασης:


Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ:

- Θήκη μεταφοράς
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Λεπτομέρειες ενοικίασης:

- ΔΩΡΕΑΝ εισερχόμενες κλήσεις*
- ΔΩΡΕΑΝ εισερχόμενο κείμενο
- Επιπλέον χρόνος ομιλίας @ $1,29/λεπτό (Καναδάς/Αλάσκα), $1,69 Global
*Οι εισερχόμενες κλήσεις χρεώνονται στον καλούντα με τυπικές δορυφορικές χρεώσεις μεγάλων αποστάσεων.

Όροι & Προϋποθέσεις ενοικίασης

1) Εισαγωγή - Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη σχέση μεταξύ του Canada Satellite και του Ενοικιαστή και αποτελούν τη βάση της παροχής Υπηρεσιών από την Canada Satellite.
2) Ορισμοί - Σε αυτούς τους όρους σύμβασης οι ακόλουθες εκφράσεις θα έχουν την ακόλουθη σημασία:
(α) "Canada Satellite" σημαίνει 1369834 Alberta Ltd. o/a Canada Satellite, μια εταιρεία Alberta, της οποίας το κεντρικό γραφείο βρίσκεται στη διεύθυνση 215 4th Street NE, Calgary, Alberta, Canada, T2E 3S2.
(β) "Ενοικιαστής" θα είναι οποιαδήποτε εταιρεία, εταιρική σχέση, πρακτική ή πρόσωπο που αγοράζει υπηρεσίες άμεσα ή έμμεσα μέσω του Canada Satellite, όπως προσδιορίζεται στο μπροστινό μέρος αυτού του εγγράφου.
(γ) «Σύμβαση» σημαίνει την παρούσα Σύμβαση.
(δ) «Υπηρεσίες» σημαίνει την Υπηρεσία που προσδιορίζεται στην Ενότητα 1 της παρούσας Σύμβασης.
(ε) "Τιμολόγιο" σημαίνει το τιμολόγιο πώλησης όπως εκδίδεται από την Canada Satellite.
(στ) "Προεπιλογή" σημαίνει την αδυναμία του Ενοικιαστή να εκπληρώσει ή να τηρήσει ουσιαστικά οποιονδήποτε όρο σύμφωνα με το παρόν, ο οποίος αποτυχία δεν έχει επιλυθεί εντός (30) ημερών από τη λήψη ειδοποίησης από την Canada Satellite.
ζ) "Δίκτυο" σημαίνει το δορυφορικό και επίγειο σύστημα που παρέχει την υπηρεσία.
(η) «SIM» σημαίνει μια Μονάδα Ταυτότητας Συνδρομητή.
(i) «Αρχική διάρκεια Σύμβασης σημαίνει την πρώτη περίοδο μιας Σύμβασης με τον Ενοικιαστή πριν από οποιεσδήποτε ανανεώσεις.
(ι) "Ελάχιστη Περίοδος" σημαίνει την αρχική διάρκεια της Σύμβασης και/ή οποιαδήποτε περίοδο, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1.
3) Πληρωμή / Μη πληρωμή
3.1) Σε αντάλλαγμα για την παροχή των Υπηρεσιών, ο Ενοικιαστής θα καταβάλει στην Canada Satellite το ποσό που περιγράφεται στο τιμολόγιο, το οποίο θα χρεώνεται σε μηνιαία βάση, συν τυχόν ισχύοντες φόρους με τον ισχύοντα συντελεστή. Όλες οι πληρωμές γίνονται σε δολάρια Καναδά.
3.2) Τα αρχεία δεδομένων που παρέχονται από τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου θεωρούνται αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν και η τιμολόγηση θα βασίζεται σε αυτά τα δεδομένα.
3.3) Για πελάτες που πληρώνουν με πιστωτική κάρτα, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι η Canada Satellite ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές, ώστε οι πληρωμές να διεκπεραιώνονται και να διατηρείται ο λογαριασμός. Οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα διεκπεραιώνονται εντός 5 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου.
3.4) Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωμάτων που διαθέτει η Canada Satellite, εάν οποιοδήποτε τιμολόγιο παραμείνει απλήρωτο τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης, τότε το οφειλόμενο υπόλοιπο θα προσελκύει τόκο (πριν και μετά την κρίση) με επιτόκιο 3,5% ανά ημερολογιακό μήνα και το δικαίωμα του Ενοικιαστή σε πιστωτικές διευκολύνσεις ανακαλείται και θα γίνει πλήρης εξόφληση όλων των εκκρεμών υπολοίπων. Ο ενοικιαστής θα αποζημιώσει την Canada Satellite έναντι όλων των δαπανών που προκύπτουν κατά την είσπραξη και αυτό θα συνιστά αθέτηση της παρούσας Σύμβασης από τον Μισθωτή.
3.5) Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιεί ο Ενοικιαστής στο Canada Satellite θα εφαρμόζονται με την ακόλουθη προτεραιότητα:
(Ι) Τέλη καθυστερήσεων
(II) Ληξιπρόθεσμα ποσά
(III) Υπόλοιπο
3.6) Η Canada Satellite διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αναστείλει αμέσως τις υπηρεσίες εάν δεν ληφθεί πληρωμή σύμφωνα με την ρήτρα 3 αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.
3.7) Ο ενοικιαστής θα ειδοποιήσει την Canada Satellite για τυχόν αμφισβητούμενα αντικείμενα εντός 30 (τριάντα) ημερών από την ημερομηνία λήξης του τιμολογίου. Η Canada Satellite θα εξετάσει και θα απαντήσει στη διαφορά εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της, εάν η διαφορά. Οποιαδήποτε διαφωνία επικυρωθεί από το Canada Satellite θα πιστωθεί αμέσως στον Ενοικιαστή εάν έχει ήδη πληρωθεί. Στη συνέχεια, ο Ενοικιαστής θα υπόκειται στη διαδικασία Διαφωνιών / Διαιτησίας, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 11 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
4) Μηνιαία συνδρομή και τιμές
4.1) Οι συνδρομές θα χρεώνονται όπως αναφέρεται στην Ενότητα 1 της Σύμβασης ανεξάρτητα από τη χρήση του Τερματικού.
4.2) Τα μηνιαία τέλη συνδρομής θα συνεχίσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της αναστολής της κάρτας SIM/Τερματικού.
4.3) Τα έξοδα κλήσης που δεν αναφέρονται στην ενότητα 1 της σύμβασης θα χρεώνονται με τις τυπικές τιμές του Canada Satellite, αντίγραφα των οποίων διατίθενται κατόπιν αιτήματος.
5) Φόρος επί των πωλήσεων
5.1) Οι φόροι επί των πωλήσεων (GST / HST) χρεώνονται με τον ισχύοντα συντελεστή.
5.2) Για το GST, οι χρεώσεις μπορεί να είναι μηδενικές εάν η παραγγελία γίνει και αποσταλεί εκτός Καναδά.
5.3) Όταν ο φόρος επί των πωλήσεων καταστεί απαιτητός σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η Canada Satellite θα μετακυλίει αυτές τις χρεώσεις στον Ενοικιαστή.
6) Μη εξουσιοδοτημένη / Δόλια χρήση
6.1) Είναι ευθύνη του χρήστη να διασφαλίσει ότι:
(α) Κατανοούν και συμμορφώνονται με τους νόμους και τις ρυθμίσεις αδειοδότησης της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται.
(β) Προστατέψτε το λειτουργικό σύστημα από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη, δόλια ή επικίνδυνη χρήση.
(γ) Ειδοποιήστε αμέσως την Canada Satellite εάν κάποια μονάδα χαθεί ή κλαπεί ή αντιληφθεί οποιαδήποτε δόλια χρήση, έτσι ώστε η υπηρεσία χρόνου ομιλίας να μπορεί να ανασταλεί. Λάβετε υπόψη ότι η ειδοποίηση πρέπει να παρακολουθείται εγγράφως και ότι τυχόν κλήσεις που πραγματοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των δόλιων κλήσεων και εκείνων που προέρχονται από κλωνοποίηση κάρτας SIM, θα χρεώνονται με όποιον τρόπο και αν προκληθεί, έως ότου ληφθεί αυτή η ειδοποίηση και επιβεβαιωθεί η αναστολή του τερματικού από τον Διαχειριστή του Δικτύου.
6.2) Το Canada Satellite διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει αμέσως οποιεσδήποτε Υπηρεσίες προς τον Ενοικιαστή, εάν πιστεύει ότι ο Ενοικιαστής δεν έχει τηρήσει τις ευθύνες του, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.1 των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων.
7) Επανενεργοποίηση, κατάργηση φραγής και απενεργοποίηση - Σε περίπτωση εκ νέου ενεργοποίησης, κατάργησης φραγής ή απενεργοποίησης μιας SIM ή ενός τερματικού, μπορεί να επιβληθεί χρέωση 100 C$ σε κάθε διαδικασία.
8) Διάρκεια
8.1) Για Συμβάσεις όπου η πληρωμή λαμβάνεται προκαταβολικά, η Σύμβαση θα ισχύει για την προπληρωμένη περίοδο, τουλάχιστον.
8.2) Η αρχική διάρκεια της Σύμβασης περιγράφεται λεπτομερώς στην Ενότητα 1 της Σύμβασης.
9) Ακύρωση / Ανανέωση / Τερματισμός
9.1) Νέοι καταναλωτές Ενοικιαστές μπορούν να ακυρώσουν τη Σύμβαση έως και 7 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης. Η ειδοποίηση για ακύρωση πρέπει να δοθεί εγγράφως εντός αυτής της περιόδου. Οποιοδήποτε κόστος πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου από τον Μισθωτή που συνδέεται στο Δίκτυο θα χρεωθεί στον Ενοικιαστή. Σημείωση: Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σύνδεση στο δίκτυο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα ακυρώσει το δικαίωμά σας να ακυρώσετε τη Σύμβαση.
9.2) Κάθε καταναλωτής Ενοικιαστής που συνάπτει σύμβαση εξ αποστάσεως, μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση έως και 7 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης. Η ειδοποίηση για ακύρωση πρέπει να δοθεί εγγράφως εντός αυτής της περιόδου. Σημείωση: Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σύνδεση στο δίκτυο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα ακυρώσει το δικαίωμά σας να ακυρώσετε τη Σύμβαση.
9.3) Η Canada Satellite θα ανανεώσει αυτόματα τη Σύμβαση για περαιτέρω διάρκεια παρόμοια με την αρχική σύμβαση, εκτός εάν ο Ενοικιαστής δώσει γραπτή ειδοποίηση για την καταγγελία της απαίτησης, ειδοποιώντας τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη οποιουδήποτε όρου ανανέωσης .
10) Ευθύνη
10.1) Η Canada Satellite θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοί της χρησιμοποιούν εύλογες δεξιότητες και φροντίδα κατά την παροχή των Υπηρεσιών.
10.2) Οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με αξιώσεις που προκύπτουν στη σύμβαση, ή με άλλο τρόπο, για απώλειες αποθετικής ή ενδεχόμενης φύσης, λόγω σφαλμάτων του Canada Satellite αποκλείεται ρητά. Σε καμία περίπτωση η Canada Satellite δεν θα είναι υπεύθυνη για απώλεια αναμενόμενου κέρδους, ζημία λόγω παύσης λειτουργίας της εγκατάστασης, μη λειτουργίας ή αυξημένο κόστος λειτουργίας Αγαθών ή Υπηρεσιών ή άλλα κόστη, έξοδα ή ζημίες, πραγματικές ή ονομαστικές.
10.3) Καμία ευθύνη ή αποθετική απώλεια δεν θα γίνει αποδεκτή από την Canada Satellite για
(α) Οποιαδήποτε ή όλη αστοχία ή μείωση της ποιότητας σε όλες τις πτυχές του υλικού ή των παρεχόμενων Υπηρεσιών του συστήματος ούτε των δορυφόρων ή των επίγειων συνδέσεων που ισχύουν.
(β) Οποιαδήποτε αστοχία, λάθη ή παραλείψεις του φορέα εκμετάλλευσης δορυφόρων, των υποδιανομέων ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οργανισμού που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την παροχή της αναμενόμενης υπηρεσίας.
(γ) Οποιαδήποτε απώλεια ή καθυστέρηση που σχετίζεται με μη αδειοδοτημένη ή δόλια χρήση.
10.4) Οποιοσδήποτε όρος ή εγγύηση, που θα μπορούσε διαφορετικά να υπονοηθεί ή να ενσωματωθεί στην παρούσα Σύμβαση λόγω νόμου ή κοινού νόμου ή άλλως, αποκλείεται ρητά.
10.5) Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ρητή ή σιωπηρή ως προς την απόδοση για καταλληλότητα ή σκοπό.
10.6) Τυχόν ημερομηνίες που καθορίζονται από το Canada Satellite για την παράδοση των Υπηρεσιών προορίζονται να είναι μια εκτίμηση και ο χρόνος παράδοσης θα γίνεται κατ' ουσίαν ειδοποίησης. Εάν δεν προσδιορίζονται έτσι ημερομηνίες, η παράδοση θα γίνει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
10.7) Η Canada Satellite δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν απώλεια Υπηρεσιών, η οποία οφείλεται στην ανάκληση των αδειών λειτουργίας από τις κυβερνητικές αρχές ή στην άρνησή τους να την ανανεώσουν.
11) Γενικά
11.1) Η Canada Satellite μπορεί να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή οποιοδήποτε μέρος της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία ή εταιρεία.
11.2) Ο Ενοικιαστής δεν θα εκχωρήσει, μεταβιβάσει, αναθέσει υπεργολαβία ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβιβάσει σε τρίτο τα οφέλη της παρούσας Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Canada Satellite.
11.3) Η Canada Satellite διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις χρεώσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Θα δοθεί εκ των προτέρων ειδοποίηση. Εάν ο Ενοικιαστής δεν συμφωνεί με αυτές τις αλλαγές, τότε μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία δίνοντας προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών για τη λύση της Σύμβασης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου των τριάντα (30) ημερών μέχρι τη λύση της Σύμβασης, θα ισχύουν οι αρχικές χρεώσεις. Αυτή η δυνατότητα καταγγελίας της Σύμβασης υπό αυτές τις περιστάσεις δεν τηρεί τις προϋποθέσεις των Άρθρων 8 και 9 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
11.4) Το Canada Satellite διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σύμφωνα με οποιεσδήποτε αλλαγές στη νομοθεσία ή τροποποιήσεις στους όρους και τις προϋποθέσεις του Δικτύου/Παρόχων Υπηρεσιών (όπως ισχύουν).
11.5) Το Canada Satellite διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους αριθμούς ταυτότητας εάν απαιτείται. Για τυχόν αλλαγές θα ειδοποιηθεί εκ των προτέρων όπου είναι δυνατόν.
11.6) Αναγνωρίζεται και συμφωνείται και από τα δύο μέρη ότι ούτε η σύναψη ούτε η εκτέλεση των Όρων της παρούσας Σύμβασης συνιστά εταιρική σχέση ή σχέση αντιπροσωπείας μεταξύ των μερών.
11.7) Οποιαδήποτε παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος από τα δικαιώματά του βάσει της παρούσας Σύμβασης ή από οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της Σύμβασης δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιοδήποτε ή περαιτέρω δικαιώματα παραβίασης.
11.8) Η Canada Satellite διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή μετά την ανακάλυψη παραβίασης της παρούσας σύμβασης.
11.9) Και τα δύο μέρη της σύμβασης θα συμμορφωθούν με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων, όπως τροποποιείται κατά καιρούς.
11.10) Οι αναφορές σε πρόσωπα θα περιλαμβάνουν φορείς εταιρικούς και μη εταιρικούς συλλόγους, συνεταιρισμούς και άτομα και οι λέξεις που δηλώνουν τον ενικό θα περιλαμβάνουν, εκτός εάν το συμφραζόμενο απαιτεί διαφορετικά, τον πληθυντικό και αντίστροφα και οι λέξεις που δηλώνουν οποιοδήποτε φύλο θα περιλαμβάνουν όλα τα φύλα.
11.11) Οι επικεφαλίδες είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την κατασκευή της Σύμβασης. Καμία σύμβαση δεν θεωρείται ότι μπορεί να ακυρωθεί λόγω τυπογραφικών ή γραφικών σφαλμάτων.
11.12) Οι παραπομπές σε οποιοδήποτε καταστατικό ή καταστατικό έγγραφο θα περιλαμβάνουν οποιαδήποτε εκ νέου θέσπιση, τροποποίηση, τροποποίησή του ή αντικατάστασή του προς το παρόν σε ισχύ.
12) Ολόκληρη η συμφωνία
12.1) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναγνωρίζει ότι αυτή η σύμβαση περιέχει ολόκληρη τη σύμβαση μεταξύ των μερών και ότι δεν έχει βασιστεί σε προφορικές ή γραπτές δηλώσεις που του έγιναν από το άλλο ή τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους του και έχει κάνει τη δική του ανεξάρτητη έρευνα για όλα τα θέματα που το αφορούν .
12.2) Η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά κάθε προηγούμενη Σύμβαση μεταξύ των μερών, είτε γραπτή είτε προφορική, για την παροχή της Υπηρεσίας.
13) Διαφορές / Διαιτησία
13.1) Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας σχετικά με την ποιότητα της Υπηρεσίας που λαμβάνει ο Ενοικιαστής θα ενημερώσει εγγράφως τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα προβεί σε πλήρη εξέταση όλων των παραπόνων που έλαβε και θα προσφέρει έκθεση εντός 4 εβδομάδων από την παραλαβή.
13.2) Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σε σχέση με τη Σύμβαση διέπεται από το Καναδικό Δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καναδικών δικαστηρίων.
14) Ανωτέρα βία - Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα παραβιάσει την παρούσα σύμβαση εάν υπάρχει οποιαδήποτε ολική ή μερική αποτυχία εκπλήρωσης των καθηκόντων και των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από αιτίες πέρα από τον έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε πράξης του Θεού, πυρκαγιάς , πράξη κυβέρνησης ή κράτους, πόλεμος, εργατικές διαφορές οποιασδήποτε φύσης, βλάβη εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων ή αδυναμία απόκτησης υλικών ή προσωπικού.
15) Ειδοποιήσεις - Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή τεκμηρίωση που δίνεται βάσει της παρούσας Σύμβασης θα είναι γραπτή και θα θεωρείται ότι έχει δεόντως δοθεί, αφεθεί ή σταλεί με ταχυδρομείο πρώτης κατηγορίας, συστημένη επιστολή, φαξ ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο σε ένα μέρος κατά τη διαπραγμάτευση του διεύθυνση, έδρα ή τελευταία γνωστή διεύθυνση για το εν λόγω μέρος ή άλλη διεύθυνση που το μέρος μπορεί κατά καιρούς να ορίζει με γραπτή ειδοποίηση του άλλου. Οποιαδήποτε ειδοποίηση δίνεται ταχυδρομικώς θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί 48 ώρες μετά την ανάρτηση. Όταν η ειδοποίηση δίδεται με φαξ ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, θεωρείται ότι έχει παραδοθεί την ώρα που καθορίζεται στα αρχεία μετάδοσης των αποστολέων, εάν μεταδοθεί πριν από τις 5 μ.μ. (MST) μιας εργάσιμης ημέρας αλλά διαφορετικά την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
16) Διαχωρισιμότητα - Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, τότε η διάταξη αυτή είτε θα είναι ανενεργή στο βαθμό, είτε θα αντικατασταθεί με τέτοια διατύπωση, που είναι απαραίτητη για την επίτευξη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. Οι υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας σύμβασης και οι αναθεωρημένες διατυπώσεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία, θα παραμείνουν δεσμευτικές για τα μέρη και εκτελεστές σαν να μην απαιτείται οποιαδήποτε τέτοια αναθεώρηση.

Ενότητα 5: Συμφωνία για Όρους & Προϋποθέσεις

Δια του παρόντος συμφωνώ με τους Όρους & Προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας όπως αναφέρονται παραπάνω.
_______________________ _______________________ ______________________
Υπογραφή Όνομα Ημερομηνία
Ενότητα 6: Στοιχεία πληρωμής
VISA
MasterCard
όνομα ιδιοκτήτη κάρτας
____________________________
Αριθμός κάρτας
____________________________
Κωδικός ασφαλείας
____________________________
Ημερομηνία λήξης:
______________________________
Υπογραφή
______________________________

Category Questions

Your Question:
Customer support