We can't find products matching the selection.
Iridium Satellite Phone Global lejeaftale
Denne aftale er indgået mellem 1369834 Alberta Ltd o/a Canada Satellite på 215 4th Street NE, Calgary, Alberta, Canada, T2E 3S2
og
________________________________ (herefter kendt som lejer) af
____________________________By_______________Prov_____
Udlejning inkluderer:
Serienummer SIM-nummer
Iridium 9555 satellittelefon


Lejevarighed:


Inkluderet tilbehør:

- Bæretaske
- Hurtig startvejledning

Lejeoplysninger:

- GRATIS indgående opkald*
- GRATIS indgående tekst
- Ekstra sendetid @ $1,29/min (Canada/Alaska), $1,69 globalt
*Indgående opkald faktureres den, der ringer op til standard satellit-langdistancetakster.

Lejevilkår og -betingelser

1) Introduktion - Disse vilkår og betingelser regulerer forholdet mellem Canada Satellite og lejeren og er grundlaget for leveringen af tjenester fra Canada Satellite.
2) Definitioner - I disse kontraktbetingelser vil følgende udtryk have følgende betydning:
(a) "Canada Satellite" betyder 1369834 Alberta Ltd. o/a Canada Satellite, et Alberta-selskab, hvis hovedkontor er beliggende på 215 4th Street NE, Calgary, Alberta, Canada, T2E 3S2.
(b) "Lejer" vil være enhver virksomhed, partnerskab, praksis eller person, der køber tjenester direkte eller indirekte gennem Canada Satellite som identificeret på forsiden af dette dokument.
(c) "Kontrakt" betyder denne Kontrakt.
(d) "Tjenester" betyder den Tjeneste, der er identificeret i afsnit 1 i denne kontrakt.
(e) "Faktura" betyder salgsfakturaen som udstedt af Canada Satellite.
(f) "Default" skal betyde, at lejeren ikke i væsentlig grad udfører eller overholder ethvert vilkår heri, hvilket svigt ikke er blevet afhjulpet inden for (30) dage efter modtagelse af meddelelse fra Canada Satellite.
(g) "Netværk" betyder det satellit- og jordbaserede system, der leverer tjenesten.
(h) "SIM" betyder et Subscriber Identity Module.
(i) "Oprindelig kontraktvarighed betyder den første periode af en kontrakt med lejeren forud for enhver fornyelse.
(j) "Minimumsperiode" betyder den oprindelige kontraktvarighed og/eller en hvilken som helst periode, som beskrevet i afsnit 1.
3) Betaling / Ikke-betaling
3.1) Som modydelse for leveringen af Tjenesterne skal Lejer betale Canada Satellite det beløb, der er angivet på fakturaen, som vil blive faktureret på månedsbasis, plus eventuelle gældende afgifter til den gældende sats. Alle betalinger er i canadiske dollars.
3.2) Dataregistreringer leveret af netværksoperatøren anses for at være afgørende bevis for foretaget opkald, og fakturering vil være baseret på disse data.
3.3) For kunder, der betaler med kreditkort, er det kundens ansvar at sikre, at Canada Satellite informeres om eventuelle ændringer, så betalinger behandles og kontoen vedligeholdes. Kreditkortbetalinger behandles inden for 5 dage fra fakturadatoen.
3.4) Hvis en faktura forbliver ubetalt tredive (30) dage efter forfaldsdatoen, skal den udestående saldo pådrage sig renter (før og efter bedømmelsen) med en sats på 3,5 % pr. og Lejers ret til kreditfaciliteter ophæves, og der vil blive foretaget fuld betaling af alle udestående saldi. Lejer vil holde Canada Satellite skadesløs for alle omkostninger i forbindelse med indsamling, og dette vil udgøre en misligholdelse af denne kontrakt af lejeren.
3.5) Alle betalinger foretaget af lejeren til Canada Satellite skal anvendes i følgende prioritet:
(I) Forsinkede gebyrer
(II) Forfaldne beløb
(III) Resterende saldo
3.6) Canada Satellite forbeholder sig også retten til straks at suspendere tjenesterne, hvis betaling ikke modtages i overensstemmelse med paragraf 3 i disse vilkår og betingelser.
3.7) Lejer skal underrette Canada Satellite om alle omstridte varer inden for 30 (tredive) dage efter fakturaens forfaldsdato. Canada Satellite skal gennemgå og reagere på tvisten inden for ti (10) arbejdsdage efter modtagelse, hvis tvisten. Enhver tvist, som fastholdes af Canada Satellite, vil straks blive krediteret lejeren, hvis en sådan allerede er betalt. Derefter skal lejeren være underlagt tvister/voldgiftsprocessen som beskrevet i paragraf 11 i disse vilkår og betingelser.
4) Månedligt abonnement og priser
4.1) Abonnementer vil blive opkrævet som angivet i Afsnit 1 af Kontrakten, uanset brugen af Terminalen.
4.2) Månedlige abonnementsgebyrer vil fortsat gælde under SIM-kortet / Terminal suspension.
4.3) Opkaldsomkostninger, der ikke er anført i afsnit 1 i kontrakten, vil blive opkrævet til Canada Satellite standardpriser, hvoraf kopier er tilgængelige efter anmodning.
5) Salgsafgift
5.1) Salgsafgifter (GST / HST) opkræves til den gældende sats.
5.2) For GST kan gebyrerne være nultakster, hvis ordren foretages og sendes til uden for Canada.
5.3) Hvor en salgsafgift forfalder på et senere tidspunkt, skal Canada Satellite videregive sådanne gebyrer til lejeren.
6) Uautoriseret/svigagtig brug
6.1) Det er brugerens ansvar at sikre, at de:
(a) Forstå og overholde love og licensordninger i det land, hvor de opererer.
(b) Beskyt driftssystemet mod enhver uautoriseret, svigagtig eller farlig brug.
(c) Underret Canada Satellite øjeblikkeligt, hvis en enhed mistes eller bliver stjålet, eller de bliver opmærksomme på svigagtig brug, så sendetidstjenesten kan blive suspenderet. Bemærk venligst, at underretning skal følges op skriftligt, og at eventuelle opkald, herunder svigagtige opkald og dem, der er afledt af SIM-kortkloning, vil blive opkrævet uanset årsagen, indtil en sådan meddelelse modtages, og suspendering af terminalen er bekræftet af netværksoperatøren.
6.2) Canada Satellite forbeholder sig retten til øjeblikkeligt at opsige enhver service til lejeren, hvis de mener, at lejeren ikke har overholdt deres ansvar som beskrevet i paragraf 3.1 i disse vilkår og betingelser.
7) Genaktivering, ophævelse og deaktivering - I tilfælde af genaktivering, ophævelse eller deaktivering af et SIM-kort eller en terminal, kan der pålægges et gebyr på 100 CAD for hver proces.
8) Varighed
8.1) For Kontrakter, hvor betaling modtages på forhånd, skal Kontrakten som minimum løbe i den forudbetalte periode.
8.2) Den oprindelige kontraktvarighed er beskrevet i afsnit 1 i kontrakten.
9) Annullering / Fornyelse / Opsigelse
9.1) Nye forbrugere Lejere kan annullere Kontrakten op til 7 arbejdsdage efter den dato, hvor Kontrakten træder i kraft. Opsigelse skal ske skriftligt inden for denne frist. Eventuelle omkostninger, som lejer pådrager sig i denne periode ved at tilslutte sig netværket, vil blive opkrævet af lejer. Bemærk venligst: Under disse omstændigheder vil tilslutning til netværket i denne periode annullere din ret til at annullere kontrakten.
9.2) Enhver forbruger Lejer, der indgår en aftale via fjernbetjening, kan annullere denne kontrakt op til 7 arbejdsdage efter den dato, hvor kontrakten træder i kraft. Opsigelse skal ske skriftligt inden for denne frist. Bemærk venligst: Under disse omstændigheder vil tilslutning til netværket i denne periode annullere din ret til at annullere kontrakten.
9.3) Canada Satellite vil automatisk forny kontrakten for en yderligere periode svarende til den oprindelige kontrakts varighed, medmindre der gives skriftlig meddelelse om kravets opsigelse af lejeren med mindst tredive (30) dages varsel om påbegyndelsen af enhver fornyelsesperiode .
10) Ansvar
10.1) Canada Satellite vil gøre alle rimelige bestræbelser på at sikre, at sine medarbejdere bruger rimelig dygtighed og omhu i leveringen af Tjenesterne.
10.2) Ethvert ansvar i forbindelse med krav, der opstår i kontrakt eller på anden måde, for tab af følge- eller betinget karakter, som følge af fejl fra Canada Satellite, er udtrykkeligt udelukket. Canada Satellite vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for tab af forventet fortjeneste, tab på grund af nedlukning af fabrikken, manglende drift eller øgede udgifter til drift af enten varer eller tjenester eller andre omkostninger, udgifter eller tab, reelle eller nominelle.
10.3) Intet ansvar eller følgetab vil blive accepteret af Canada Satellite for
(a) Enhver eller enhver fejl eller reduktion i kvalitet i alle aspekter af den leverede systemhardware eller -tjenester eller de relevante satellit(er) eller jordforbindelser.
(b) Enhver fejl, fejl eller udeladelser hos satellitoperatøren, underdistributører eller enhver anden person eller organisation, der direkte eller indirekte er forbundet med leveringen af den forventede tjeneste.
(c) Ethvert tab eller forsinkelse forbundet med ulicenseret eller svigagtig brug.
10.4) Enhver betingelse eller garanti, som ellers måtte være underforstået eller inkorporeret i denne kontrakt på grund af lov eller almindelig lov eller på anden måde, er hermed udtrykkeligt udelukket.
10.5) Der gives ingen garanti hverken udtrykt eller underforstået med hensyn til ydeevne til fitness eller formål.
10.6) Eventuelle datoer specificeret af Canada Satellite for levering af tjenester er beregnet til at være et estimat, og tidspunktet for levering skal ske ved meddelelse. Hvis ingen datoer er angivet således, skal levering ske inden for rimelig tid.
10.7) Canada Satellite kan ikke holdes ansvarlig for tab af tjenester, som skyldes tilbagetrækning af driftslicenser fra statslige myndigheder eller deres afvisning af at forny sådanne.
11) Generelt
11.1) Canada Satellite kan overdrage Kontrakten eller enhver del af den til enhver person, virksomhed eller virksomhed.
11.2) Lejeren må ikke overdrage, overføre, underkontraktere eller på nogen måde overdrage fordelen af denne kontrakt til en tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Canada Satellite.
11.3) Canada Satellite forbeholder sig retten til at ændre taksterne i kontraktperioden. Der vil blive givet forudgående besked. Hvis lejeren ikke er indforstået med disse ændringer, kan de opsige denne aftale med tredive (30) dages varsel for at opsige kontrakten. I løbet af de tredive (30) dage til opsigelse af Kontrakten vil de oprindelige gebyrer blive gældende. Denne mulighed for at opsige kontrakten under disse omstændigheder er uanset betingelserne i paragraf 8 og 9 i disse vilkår og betingelser.
11.4) Canada Satellite forbeholder sig retten til at foretage ændringer i disse vilkår og betingelser i overensstemmelse med eventuelle ændringer af loven eller ændringer til netværks-/tjenesteudbydernes vilkår og betingelser (hvis relevant).
11.5) Canada Satellite forbeholder sig retten til at ændre ID-numrene, hvis det kræves. Forudgående meddelelse om eventuelle ændringer vil blive givet, hvor det er muligt.
11.6) Det er anerkendt og accepteret af begge parter, at hverken indgåelse af eller opfyldelse af vilkårene i denne kontrakt udgør et partnerskab eller agenturforhold mellem parterne.
11.7) Enhver af parternes afkald på deres rettigheder i henhold til denne kontrakt eller ethvert brud på denne kontrakt skal ikke fortolkes som et afkald på nogen eller yderligere misligholdelsesrettigheder.
11.8) Canada Satellite forbeholder sig retten til at suspendere tjenesten når som helst efter opdagelse af et brud på denne kontrakt.
11.9) Begge parter i kontrakten vil overholde deres respektive forpligtelser i henhold til databeskyttelsesloven, som ændret fra tid til anden.
11.10) Henvisninger til personer skal omfatte juridiske og ikke-registrerede foreninger, partnerskaber og enkeltpersoner, og ord, der angiver ental, skal, medmindre sammenhængen kræver andet, omfatte flertal og omvendt, og ord, der angiver ethvert køn, skal omfatte alle køn.
11.11) Overskrifter er kun for nemheds skyld og skal ikke påvirke opbygningen af Kontrakten. Ingen kontrakt anses for at kunne ugyldiggøres på grund af tryk- eller skrivefejl.
11.12) Henvisninger til enhver vedtægt eller lovbestemt instrument skal omfatte enhver genindførelse, modifikationer, ændring heraf eller erstatning heraf for øjeblikket i kraft.
12) Hele aftalen
12.1) Hver part anerkender, at denne kontrakt indeholder hele kontrakten mellem parterne, og at den ikke har påberåbt sig nogen mundtlige eller skriftlige erklæringer fra den anden eller dennes medarbejdere eller agenter og har foretaget sin egen uafhængige undersøgelse af alle forhold, der er relevante for den. .
12.2) Denne kontrakt erstatter enhver tidligere kontrakt mellem parterne, enten skriftlig eller mundtlig, om levering af tjenesten.
13) Tvister / Voldgift
13.1) I tilfælde af uenighed om kvaliteten af den service, som lejer modtager skriftligt, vil han informere den administrerende direktør herom. Den administrerende direktør vil derefter foretage en fuldstændig gennemgang af alle modtagne klager og afgive en rapport inden for 4 uger efter modtagelsen.
13.2) Enhver tvist, der opstår ud af eller i forbindelse med Kontrakten, er underlagt canadisk lov og er underlagt de canadiske domstoles eksklusive jurisdiktion.
14) Force Majeure - Ingen af parterne skal være i strid med denne kontrakt, hvis der er nogen fuldstændig eller delvis svigt af dens opfyldelse af sine pligter og forpligtelser som følge af årsager uden for dens kontrol, herunder, men ikke begrænset til, enhver Guds handling, brand , regerings- eller statshandling, krig, arbejdskonflikter af enhver art, nedbrud af anlæg eller maskiner eller manglende evne til at skaffe materialer eller personale.
15) Meddelelser - Enhver meddelelse eller dokumentation givet i henhold til denne kontrakt skal være skriftlig og skal anses for at være blevet behørigt givet, efterladt til eller sendt med førsteklasses post, anbefalet post, telefax eller andre elektroniske medier til en part ved dens handel. adresse, hjemsted eller sidst kendte adresse for en sådan part eller anden adresse, som parten fra tid til anden måtte angive ved skriftlig meddelelse fra den anden. Enhver meddelelse givet pr. post anses for at være leveret 48 timer efter afsendelse. Hvis meddelelsen afgives pr. fax eller andre elektroniske medier, anses den for at være leveret på det tidspunkt, der er angivet på afsenderens transmissionsjournal, hvis det sendes før kl. 17.00 (MST) på en hverdag, men ellers den næste hverdag.
16) Adskillelse - Hvis en bestemmelse i denne kontrakt viser sig at være ugyldig eller ikke håndhæves i henhold til gældende lov, skal en sådan bestemmelse enten være uvirksom i det omfang, eller erstattet med en sådan ordlyd, som er nødvendig for at opnå overholdelse af en sådan lov. De resterende bestemmelser i denne kontrakt og sådanne reviderede formuleringer, som er nødvendige for at opnå overholdelse af den relevante lovgivning, forbliver bindende for parterne og kan håndhæves, som om en sådan revision ikke var påkrævet.

Afsnit 5: Aftale om vilkår og betingelser

Jeg accepterer hermed vilkårene og betingelserne for denne aftale som angivet ovenfor.
____________________ _________________________ __________________
Underskrift Navn Dato
Afsnit 6: Betalingsoplysninger
VISUM
Mastercard
kortholders navn
__________________________
Kortnummer
__________________________
Sikkerhedskode
__________________________
Udløbsdato:
__________________________
Underskrift
__________________________

Category Questions

Your Question:
Customer support